MATFILIPA.sk

je projekt

O DUŠEVNOM VLASTNÍCTVE

pre študentov


a mladých tvorcov a umelcov

Mať nápady, oplývať kreativitou a tvorivým duchom je síce úžasné, ale profesionálny úspech to automaticky neprinesie. Nie každý nápad je ihneď vynález a nie každý vynález je slávny patent. Od myšlienky k úspešnému dielu vedie dlhá cesta a znalosť práv, ktoré sa viažu k tvorivej duševnej činnosti je vždy výhodou a konkurenčným náskokom. Vitajte!

Ako DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO (DV) označujeme „majetok“ nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom ľudského myslenia či ľudskej tvorivej činnosti. Môže ním byť vynález, literárne či umelecké dielo, dizajn výrobku aj výkon umelca. Je právne chránené a autor alebo držiteľ konkrétneho duševného vlastníctva ho môže predávať, založiť aj darovať. Podľa práva ho delíme na:

PRIEMYSELNÉ AUTORSKÉ

DownloadsMať filipa - Odpovede na najčastejšie otázky o DV
Tvoj vlastný svet duševného vlastníctva.pdf - brožura WIPO
Duševné vlastníctvo a vzdelávanie v EÚ (EN).pdf - analýza EUIPO

Pôvodne nazývané „priemyselné vzory“ sú ornamentálne alebo estetické prvky predmetu. Tieto prvky/dizajny robia predmet príťažlivejším a vizuálne zaujímavejším, čím prispievajú k jeho komerčnej hodnote. Preto si ich môžeš registrovať, a tak ich chrániť (ÚPV, EUIPO, EPO).

Vynález je predmet alebo zariadenie, ktoré, ak je nové a priemyselne využiteľné a ak je výsledkom tvorivej činnosti autora, môže byť chránené patentom. Takáto priemyselno-právna ochrana zaručuje vynálezcovi, že jeho vynález sa nemôže bez jeho súhlasu vyrábať, používať, predávať a ani distribuovať. Môžeš si zaregistrovať národný (ÚPV) európsky (EUIPO) aj medzinárodný patent.

Je špecifická forma ochrany pre liečivá a výrobky na ochranu rastlín, ktoré môžu byť uvádzané na trh len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom. Môže byť udelené len majiteľovi základného patentu a majiteľ dodatkového ochranného osvedčenia má rovnaké práva a povinnosti ako majiteľ základného patentu.

Sú slovné alebo obrazové znaky (názov a logo), ktoré od seba odlišujú tovary a služby. Ochrannú známku získaš jej registráciou (ÚPV, EUIPO, EPO) a zabezpečí právnu ochranu tvojej značky pred zneužitím. Majiteľ ochrannej známky má právo používať symbol ®, avšak jeho použitie bez registrácie je trestné. Tradičné a známe ochranné známky sú na trhu často symbolom kvality a tak zvyšujú aj celkovú hodnotu výrobku.

názvy určitých miest, oblastí a krajín, ktoré sa po registrácii stanú aj názvom výrobku. Pre získanie takéhoto povolenia musí výrobok pochádzať z toho miesta a vlastnosti výrobku musia byť špecifické a dané práve zemepisným prostredím svojho pôvodu. Slovenská parenica alebo voda Fatra sú príklady, kedy sa podarilo názov geografickej lokality pôvodu zaregistrovať aj do názvu výrobku (ÚPV, EUIPO, EPO).

Slúžia k priemyselno-právnej ochrane nového alebo inovatívneho technického riešenia. Takýmto technickým riešením môže byť nový výrobok alebo zariadenie, nová látka aj nový spôsob výroby, alebo použitie známej látky na nový účel. Musí mať, samozrejme, priemyselné využitie (ÚPV, EUIPO, EPO).

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO AUTORSKÉ

Spája sa s kultúrno-umeleckou oblasťou a na jeho právnu ochranu nie je potrebná žiadna registrácia. Autorské právo k dielu vzniká automaticky vytvorením diela autorom a označujeme ho symbolom ©. Oblasť autorského práva a práva súvisiaceho s autorským právom (APS) upravuje Autorský zákon. Ústredným orgánom správy na Slovensku je Ministerstvo kultúry SR a rozdeľujeme ho na:

Zaraďujeme sem romány, poviedky, scenáre, básne a dramatické diela, ďalej historiografické a biografické diela, novinové články, encyklopédie a slovníky, ale aj počítačové programy. Autorské právo sa vzťahuje na publikované diela, ale aj na diela nepublikované.

Patria sem obrazy, kresby, litografie, rytiny, fotografie, sochárske diela a architektonické diela, vrátane ich návrhov a nákresov.

Zahŕňajú hudbu od popu až po operu, od jednoduchých piesní až po symfónie, vrátane ich notových zápisov, melódií a textov, a to nezávisle od toho, či sú zaznamenané na papieri, prenosnom médiu, hrané v televízii alebo v rozhlase, šírené internetom alebo reprodukované priamo v koncertnej sále.

Audiovizuálne dielo vo svojej komplexnosti a rozmanitosti je kultúrnym a zároveň obchodným fenoménom 20. storočia. Patrí sem film, televízny film, filmový dokument alebo televízny seriál.

Divadelné dielo je predovšetkým dramatické dielo, hudobno-dramatické dielo, pantomimické dielo a choreografické dielo, ako aj iné dielo vytvorené na zverejnenie.

Zabezpečujú ochranu pre výkonných umelcov (napr. spevákov, hudobníkov a hercov), ochranu pre výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov, pre producentov a televíznych a rozhlasových vysielateľov. Upravujú aj kolektívnu správu práv v tejto oblasti.

STIAHNI SI KNIHU MAŤ FILIPA a dalšie


Ak chceš mať sprievodcu divokú džungľou sveta práv DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA stále u seba, neváhaj a stiahni si zadarmo knihu MAŤ FILIPA do svojho počítača aj mobilu práve tu:

Mať Filipa - kniha v PDF

Mať Filipa - kniha v EPUB

FAQ - Odpovede na najčastejšie otázky o DV

Tvoj vlastný svet duševného vlastníctva - brožura WIPO

Duševné vlastníctvo a vzdelávanie v EÚ (EN) - analýza EUIPO

OBJEDNAJ SI KNIHU MAŤ FILIPA

Knihu MAŤ FILIPA si možno objednať pre vzdelávacie účely aj v tlačenej podobe. Je zadarmo a je určená pre učiteľov, pedagogických pracovníkov, vychovávateľov pracujúcich s deťmi a mládežou, ako pomôcku na hodinách. Kniha je dodávaná zadarmo, stačí vyplniť len tento formulár. Potvrdenie objednávky a termínu dodania vám zašleme emailom. Ak máte otázky ohľadne objednávky kontaktujte nás.